วิดีโอ

เลือกวิดีโอ:

การรักษาวันสะบาโตอย่างไรให้เป็นวันบริสุทธิ์
เชื่อในพระเจ้า
เราจะรับเอาพลังเพื่อชนะความบาปได้จากที่ไหน

ข่าวประเสริฐที่แท้จริงได้โปรดยืนขึ้นได้ไหม?