107 – Die Krag van Sonde

Laai PDF af

Jesus het gesê, “my juk is sag en my las is lig” (Mattheus 11:30). Dit moet waar wees, want in ‘n vorige les, “102 – Wat is Geloof?”, het ons geleer dat dit onmoontlik is dat God sou lieg, want Sy Woord het skeppende krag. Baie mense wat Christene is ondervind nie Christus se juk sag en Sy las lig nie. Hulle vind dit moeilik om God se gebooie te gehoorsaam en daar is geen vreugde in hulle Christelike lewe nie. En die rede hiervoor is dat hulle nie die regte berekening maak ten opsigte van die vyand wat oorkom moet word nie. Jesus het gesê, “Of watter koning wat optrek om teen ‘n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslaag of hy in staat is om met tien duisend die een te ontmoet wat met twintig duisend teen hom kom nie? Anders stuur hy ‘n gesantskap as die ander een nog ver is, en vra vredesvoorwaardes” (Lukas 14:31-32). Ten einde ‘n vyand te oorkom is dit nodig om die krag van die vyand te weet en ook die krag wat nodig is om die vyand suksesvol te oorkom.

 

1. Wat is die vyand wat Christene in die gesig staar?

Psalm 51:7  Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in _________ het my moeder my ontvang.

Romeine 3:23  want _________ het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

NOTA: Dawid maak dit duidelik dat ons gebore word met ‘n sondige menslike natuur. Wat beteken dit? In die vorige les, “106 – Na Sy Beeld”, het ons geleer dat Adam en Eva gesondig het deur gehoorsaam te wees aan

die woord van iemand anders, eerder as om gehoorsaam te wees aan die Woord van God. As gevolg van hierdie besluit het Adam en Eva nie meer God se heerlikheid weerspieël nie, maar die heerlikheid van Satan. Selfsug het die plek van liefde in hul harte geneem. Hulle was een in gedagte en doel met Satan. Hulle het nie meer vreugde gevind in God se teenwoordigheid nie. Toe hulle kinders gehad het, kon hulle net vir hul kinders gee wat hulle gehad het, en so was hul kinders gebore met ‘n hart wat Satan wou verheerlik (Genesis 5:3). Dit beteken nie dat ons gebore word met sonde op ons naam nie, maar dit beteken dat ons gebore word met ‘n hart wat Satan wil eer, en vind daarom vreugde in sonde. Sodra ons begin om besluite te neem, sal ons sonde doen. God se doel vir ons is om Sy heerlikheid te weerspieël deur Sy Woord te volg. Romeine 3:23 maak dit duidelik dat dit sonde is wat ons daarvan weerhou om God se heerlikheid te weerspieël en daarom is sonde die vyand.

 

2. Wat leer die Bybel oor die hart by geboorte?

Jeremia 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, ____________ is dit; wie kan dit ken?

NOTA: Die wêreld se raad om jou hart te volg is nie goeie raad nie. Ons almal se harte is goddeloos volgens God. Ons is gebore met ‘n sondige menslike natuur wat ‘n welbehae vind in sonde. En die probleem is nie soseer dat mense nie erken dat hulle verkeerd gedoen het nie. Baie sal erken dat hulle verkeerd gedoen het en dat hul hart en siel wil doen wat verkeerd is. Die probleem lê egter in ‘n gebrek om die krag van sonde te erken – die krag van hul gedagtes om sonde te volg. Hulle dink dat hulle beter kon doen as omstandighede beter was: ‘n beter familie, beter kerklidmate, ens. Maar dit is nie iets buite ons wat ons verhinder om Christene te wees nie, maar dit is die krag van sonde wat in die hart is wat ons verhinder om Christene te wees.

 

3. Kan ons ons harte verander?

Job 14:4  Ag, kon maar ‘n reine voortkom uit ‘n onreine—nie ______ nie!

Jeremia 13:23  Kan ‘n Kusiet sy vel verander of ‘n luiperd sy vlekke? Dan sal julle ook in staat wees om goed te doen, julle wat gewend is om ________ te doen.

NOTA: Ons harte is sleg, en ons kan dit nie verander nie. As ‘n luiperd sy vlekke kan verander, dan kan ons ons harte verander van sleg na goed. Onderrig, kultuur, die uitoefening van die wil en menslike kragte het almal hul regmatige plek, maar hier is hulle magteloos. Ons kan ‘n uiterlike gedrag produseer wat korrek lyk, maar dit sal nooit uit die hart kom nie en daarom kan dit nie blydskap gee nie. Dit is heeltemal moontlik om ‘n uiterlike, korrekte gedrag vir selfsugtige redes te hê. Ons kan nie die hart, die fontein van ons lewe, suiwer nie. Wanneer die sondige hart probeer om God se Woord te volg, sal dit altyd misluk. Dit mag dalk weer probeer, en dit sal weer misluk. En omdat dit so baie misluk, sal dit begin om sonde te verskoon en probeer om vrede in daardie ervaring te vind.

 

4. Hoe verduidelik Paulus die krag van sonde?

Romeine 5:21 soos die sonde ___________ het in die dood

 NOTA: Om te heers is “om vas te hou en soewereine krag uit te oefen;” “om die invloed van ‘n bevelvoerder uit te oefen; oorheers; om beheer uit te oefen; beheer as deur reg of oormag;” “om onweerstaanbaar die oorhand te hê; bestaan wyd of tot die uitsluiting van iets anders.” Dit is wat die Woord van God, wat nie kan lieg nie, sê dat sonde doen in die mens en met die mens. Tot daardie feit erken word, kan niemand gered word van die krag van sonde nie. Tot die probleem erken en bely word, sal niemand soek vir ‘n oplossing nie.

 

5. Met wat vergelyk Paulus die krag van sonde?

Romeine 7:14  maar ek is vleeslik, __________ onder die sonde.

NOTA: Paulus tref ‘n vergelyking met die Romeinse stelsel van slawerny. In hierdie tye was slawe gekoop gewees en die meester het volkome beheer oor die slaaf gehad. Die meester het absolute mag in alles gehad, selfs oor die lewe van die slawe. Die eienaar kon sy slaaf martel tot die dood, en niemand kon dit bevraagteken nie. Die regering het bevestig dat die eienaar absolute besit en beheer het oor die een wat hy met sy geld gekoop het. So maak die Bybel dit duidelik dat ons slawe van die sonde is.

 

6. Wat het Jesus gesê oor die krag van sonde?

Johannes 8:34  Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ‘n ______________ van die sonde is.

NOTA: Die Griekse woord vir “dienskneg” is “doulos”, en beteken “‘n gebore slaaf.” Dit is nie net ‘n mens wat ‘n slaaf geword het nie, maar ‘n mens wat as ‘n slaaf gebore is. Jesus leer ons dat ons gebore word as slawe van sonde. Sonde het absolute mag en beheer in alle dinge oor diegene wat slawe daarvan is. Jesus het dit duidelik gemaak in Mattheus 7:18 dat ‘n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Dit is net so onmoontlik vir ‘n slaaf van sonde om ‘n goeie daad te doen, as wat dit is vir ‘n doringbos om druiwe voort te bring. Jesus sê in Mattheus 6:24 “Niemand kan twee here dien nie.” Jesus sê nie dat die mens nie wil of nie sal twee here dien nie, maar dat die mens nie kan nie. Wanneer ons verstand aan God behoort, gee Hy ons die vryheid van keuse. Maar wanneer ons verstand vasgevang is deur Satan, het hy absolute mag en gee ons nie die vryheid om te kies of ons hom wil dien nie.

 

7. Wat is die ervaring van ‘n slaaf van sonde?

Romans 7:15, 18-19  Want wat ek doen, weet ek nie; want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die ________ wat ek wil, doen ek nie, maar die _________ wat ek nie wil nie, dit doen ek.

NOTA: Hoekom is dit dat ‘n mens die onheil doen wat hy haat? Hoekom is dit dat hy nie die goeie dinge doen wat hy wil nie?

Romeine 7:20  Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die ________ wat in my woon.

NOTA: Die slaaf van die sonde mag dalk nie ongehoorsaam aan God wil wees nie, maar die sonde wat in die slaaf woon veroorsaak dat die slaaf ongehoorsaam sal wees. Selfs wanneer die slaaf goed wil doen, dan hou die sonde wat in die slaaf woon hom terug, en sal nie toelaat dat die slaaf goed doen nie. God se Woord maak dit duidelik dat sonde het absolute mag oor ons verstand. “Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie” (Romeine 8:7). Dit is waarom baie mense dit moeilik vind om God se gebooie te gehoorsaam en daar geen vreugde in hulle Christelike lewe is nie. Dit is ook die rede waarom baie mense van groot wêreldgodsdienste saamstem met wat hulle godsdienstige leiers hulle leer, en wil dit volg, maar die hart wil nog steeds doen wat verkeerd is. Die hart is nog steeds sleg en boos en hulle is nog steeds slawe van die slegte gewoontes in hul lewens.

 

8. Geniet die sondige mens dit om te luister na God se Woord?

1 Korinthiërs 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God ____ aan _____; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

 

9. Is daar bevryding van hierdie absolute slawerny?

Romeine 7:24-25 Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur ________  __________, onse Here!

NOTA: God se Woord sê dat daar verlossing is so seker as wat daar slawerny is.

 

Opsomming

Almal van ons is gebore as hulpelose slawe van sonde en weerspieël nie God se karakter nie. Dit is onmoontlik vir ons om ons harte te verander. Hoekom? Sonde het soewereine, absolute krag oor ons lewens. Ag, as mense net wil besef dat dit maak nie saak hoe hard jy probeer nie, jy kan nooit jouself verhoed om sonde te doen en God se Woord begin gehoorsaam nie. Daar is gewaarborgde mislukking vir diegene wat probeer om sonde in hul eie krag te oorkom. Dit is nie iets buite ons, of rondom ons, wat ons kan verhinder om Christene te wees nie, maar slegs die sonde in ons. Solank ons nie die krag van sonde erken en bely soos die Woord van God dit verklaar nie, kan ons nie die krag van God verstaan soos die Woord van God dit verklaar nie. Solank ons die volledige soewereiniteit van die krag van sonde nie erken nie, kan ons die volledige soewereiniteit van die krag van God nie verstaan nie. Almal wat die absolute krag van sonde in hulle lewens erken en bely en hul volslae magteloosheid om dit te bowe te kom, hulle kan gered word van die slawerny van sonde. Want daar is bevryding van hierdie krag. Daar is verlossing so volledig as die aanhouding, en daar is vryheid so absoluut soos die slawerny.

Jou keuse

Is jy bereid om te erken en bely dat ons almal gebore word as heeltemal hulpelose slawe van sonde, en dat sonde soewereine, absolute krag oor ons lewens het wat onmoontlik is om te weerstaan deur ons eie krag?