106 – Na Sy Beeld

Laai PDF af

Het jy al ooit ‘n groentetuin gesien? Miskien het jy jou eie. Wanneer ‘n boer tamatieplantjies plant, watter vrugte verwag hy? Tamaties, natuurlik! As die boer appels wou gehad het, dan sou hy appelbome geplant het. Dit is deel van die tamatieplant se doel om tamaties te dra. As dit nie hierdie doel vervul nie, dan word dit effens nutteloos.                                                                 

Daar is baie maatskappye in die wêreld wat masjiene maak. ‘n Maatskappy wat yskaste maak, maak dit so dat dit die kos sal koud hou wat daarin geplaas word. As ‘n yskas nie kos koud hou nie, wie sal dit wil koop? As ‘n yskas nie sy doel vervul nie, dan word dit nutteloos.

 

1. Wat is die hoofdoel vir die bestaan van die mens?

Jesaja 43:7  elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het tot my ________, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.

Genesis 1:27  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van ________ het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

NOTA: Die mens is nie gemaak om hulself te verheerlik nie, maar om God alleen te verheerlik. Die mens is nie geskape om hulself bekend te maak nie, maar om God alleen bekend te maak. God se karakter en wet is liefde (1 Johannes 4:8) en dit is die doel van die mensdom om God se karakter aan die heelal te openbaar. Prediker 12:13 leer ons ook dat dit is die doel van die mens om eer aan God te gee deur volgens Sy Woord te leef.

 

2. Het God die eerste mense geleer hoe om te lewe, en hoe om te sterf?

Genesis 2:16-17  En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy ______ eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik ________

NOTA: Die Woord van God was die lewe en die gids van die mensdom. God het vir hulle die weg geleer om te wandel as hulle wou leef, en ook die weg om nie te wandel nie as hulle nie wou sterf nie. God het hulle geleer dat die enigste manier om lewe te hê is deur geloof. Wat is geloof? In ‘n vorige les, “102 – Wat is Geloof?”, het ons geleer dat geloof is om te verstaan dat God se Woord altyd waar is want dit het skeppende krag. Solank as wat die mens geleef het deur geloof in God se Woord, sou hulle God verheerlik. Solank as wat hulle geloof in God se Woord gehad het om nie van die boom te eet nie, sou hulle geleef het. Hulle sou God bekend maak aan almal omdat die beeld van God in hulle weerspieël sou word. 

 

3. Wanneer woon God in die mens?

Johannes 14:23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my __________ bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Johannes 15:7  As julle in My bly en my ________ in julle

NOTA: Toe God die eerste mense geskape het in die tuin het Hy in hulle gewoon deur Sy Woord. Solank as wat hulle geloof in Sy Woord gehad het, het hulle Sy karakter weerspieël en Sy denke gehad. As God hulle beveel het om iets te doen, dan het hulle dit gedoen. As God hulle beveel het om nie iets te doen nie, dan het hulle dit nie gedoen nie. Die hele heelal het God se karakter gesien in die mensdom.   

 

4. Hoe illustreer die verhouding tussen ‘n man en ‘n vrou die verhouding tussen God en die mensdom?  

Efesiërs 5:22-25 Vroue, wees aan julle eie mans ___________, soos aan die Here. Want die man is die _______ van die vrou, soos Christus ook _________ is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus ____________ is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees. Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het

NOTA: Die Bybel leer ons dat die man is die hoof van die huis, en Christus is die hoof van die kerk (dit word ook Sy vrou genoem in Openbaring 19:7). Wanneer die huis ‘n besluit moet neem, sal die finale besluit geneem word deur die man. Hy sal hierdie besluit neem in liefde en vir die beste belang van sy huis en hy sal ook verantwoordelikheid vir die besluit neem. Om hierdie rede, moet die vrou haarself vrywilliglik onderwerp aan haar man. Die Bybel leer ons ook hierdie beginsel in 1 Petrus 3:1. Christus is ook die hoof van die kerk en dus het die kerk nodig om haarself vrywilliglik te onderwerp aan God se Woord.

Genesis 2:24 Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal _______ vlees wees.

NOTA: Wanneer die man die hoof van die huis is en die vrou in vrywillige onderdanigheid is, dan sal hulle werklik een wees. Selfs al is hulle nog twee persone, sal hulle een in doel en strewe word. Die huis sal verenig wees. Wanneer die vrou kies om haarself nie te onderwerp aan haar man nie, dan is die huis nie meer verenig nie en die doel en werk van die huis sal verdeeld word. As die vrou haarself gewillig onderwerp aan haar man, dan is sy die heerlikheid van haar man (1 Korinthiërs 11:7). Op dieselfde wyse sou die mensdom God se heerlikheid weerspieël, solank die mensdom vrywilliglik onderworpe was aan God se Woord. Neem dit vryheid weg? Nee! Slegs vrywillige onderdanigheid sal werk. In Johannes 17:21 wil Jesus hê dat ons een moet wees met God. Net soos die man en vrou verenig kan wees in doel en strewe deur onderdanigheid van die vrou aan die man, so kan God en die mensdom verenig wees in doel en strewe deur onderdanigheid van die mens aan God. 

 

5. Wat as Adam en Eva, die eerste mense, sou besluit om iemand anders se woord te volg?

Romeine 6:16  Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot _______________ stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie

NOTA: Solank as wat Adam en Eva hulself vrywilliglik onderwerp aan God se Woord sou hulle Hom verheerlik en die doel vir hulle bestaan vervul. As hulle hulself skei van God, dan sal Sy beeld nie meer in hulle weerspieël word nie.   Sodra hulle nie meer God se Woord volg en Sy beeld reflekteer nie, dan sou hulle volgens Romeine 6:16 iemand anders se beeld reflekteer. Iemand sou steeds in hulle geopenbaar en verheerlik word. Wie sou dit wees? Dit sou afhang van wie se woord gehoorsaam word.  

Romeine 14:23  en alles wat nie uit die geloof is nie, is _________

NOTA: Onthou dat geloof is om te verstaan dat God se Woord altyd waar is want dit het skeppende krag. Nie iemand anders se woord nie, maar slegs God se Woord. Die oomblik as Adam en Eva sou kies om te lewe volgens die woord van iemand anders, sou hulle nie meer deur geloof lewe nie. As daar geen Woord van God is nie, dan kan daar geen geloof wees nie. Hulle sou nie meer God se heerlikheid reflekteer nie, maar die heerlikheid van iemand anders. Daarom is dit maklik om te verstaan dat om te lewe deur geloof is die enigste manier om God te eer en Sy karakter te reflekteer. Die enigste manier om die doel vir ons bestaan te vervul is om deur geloof te lewe. As ons God se Woord betwyfel dan kan ons nie die doel vir ons bestaan vervul nie. Dit word dan ook eenvoudig om te verstaan wat sonde is: Wanneer God iets sê, en ons leef nie volgens daardie Woord nie, dan lewe ons in sonde. Romeine 6:23 maak dit duidelik dat die loon van die sonde is die dood, omdat die wat lewe in sonde nie die doel vir hulle bestaan vervul nie.  Om deur geloof te lewe is om te lewe volgens elke Woord wat God spreuk.

 

6. Hoe was die mensdom van God geskei?

Genesis 3:4-5 Toe sê die ________ vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.

NOTA: As Eva op haar eie sou wegdraai van God se Woord en haar eie word volg, dan sou dit haarself wees wat sy eer. Maar dit was nie so nie. Eva het nie haar eie woord gevolg nie, en ook nie die Woord van God nie, en so het sy eer gegee aan die een wie se woord sy gevolg het. Genesis 3:4-5 maak dit duidelik dat Satan se woord geglo en gevolg was, bo die Woord van God, en dit beteken dat Satan se wil aanvaar was in plaas van die wil van God. Dit was nie God wat in Adam en Eva gereflekteer was nadat hulle gesondig het nie, en dit was ook nie hulself nie. Dit was Satan se beeld wat in Adam en Eva gereflekteer was nadat hulle gesondig het. Hulle moes kies tussen geloof in God se Woord, of Satan se woord. Dit was ‘n saak van geloof.

 

7. Wat het geword van die menslike verstand na sonde ons wêreld ingekom het?

Romeine 8:7  omdat wat die vlees bedink, __________ teen God is

NOTA: Nou het Adam en Eva die wil van God se vyand, Satan, gehad. Adam en Eva kon slegs aan hulle kinders gee wat hulle gehad het: ‘n sondige natuur. Adam se kinders het by geboorte ook die wil van Satan nagevolg, en nie die karakter van God nie. “Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.” (Genesis 5:3).

 

8. Na hulle sonde, hoe het Adam en Eva opgetree teenoor God?

Genesis 3:10 En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my ________

NOTA: Adam het vir God weggekruip. Selfsug het die plek van liefde in sy hart geneem. Voor sonde het hy vreugde in die Here se teenwoordigheid ervaar, maar na sonde kon hy geen meer vreugde in God se heiligheid vind nie. Adam en Eva was nie meer gelukkig in God se teenwoordigheid nie. Adam en Eva sou nou Satan eer en sy woord volg. Adam en Eva het nie meer die doel vir hulle bestaan vervul nie en het die loon van die sonde verdien – dood.

 

9. Hoekom het God nie onmiddellik vir Adam en Eva doodgemaak nie?

Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie __________ mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

NOTA:  Die wonderlikste plan wat die heelal nog ooit gesien het was in werking gestel – die plan van verlossing. Dit is God se plan om die mensdom van die mag, skuld en loon van sonde te red. 1 Petrus 1:12 leer vir ons dat die plan oor hoe God Sy beeld in die mens wil herstel bevat “dinge waarin die engele begerig is om in te sien”

 

Opsomming

Om deur geloof te lewe is om te lewe volgens die kennis dat God se Woord altyd waar is, want Sy Woord het skeppende krag. Om deur geloof te lewe stel ons in staat om die doel vir ons bestaan te vervul deur God se karakter van liefde aan die heelal te toon. Wanneer ons onsself onderdanig maak aan God se Woord, dan word ons een met Hom in wil en doel. Wanneer jy kies om iemand se word te volg, dan reflekteer jy daardie persoon se karakter. Wanneer ons nie lewe deur geloof in God se Woord nie, maar lewe volgens die woord van iemand anders, dan sondig ons en vervul nie die doel vir ons bestaan nie. Sonde is die oortreding van God se Wet of Woord (1 Johannes 3:4). Hulle wat nie deur geloof lewe nie vervul nie die doel vir hulle bestaan nie en sal sterf (Romeine 6:23). Adam en Eva het gesondig deur die word van Satan te glo en dus sy beeld en karakter te reflekteer. Hulle was nie meer gelukkig in God se teenwoordigheid nie. God het die wonderlikste plan wat die heelal nog ooit gesien het in werking gestel om die beeld van God in die mensdom te herstel.

Jou keuse

Is dit jou begeerte om jouself aan God se Woord te onderwerp en deur geloof te lewe sodat jy God kan verheerlik, Sy beeld weerspieël en so een met Hom kan wees in wil en doel?