104 – Groot Geloof en Klein Geloof

Laai PDF af

In ‘n vorige les, getiteld “102 – Wat is Geloof?”, het ons geleer dat geloof is om te verstaan dat God se Woord is altyd waar want Sy Woord het skeppende krag om ditself waar te maak. In die les getiteld “103 – Lewe deur Geloof”, is dit duidelik dat God wil hê dat Sy mense geloof moet beoefen, dit beteken, Hy wil hê dat Sy mense moet lewe volgens die waarheid dat Sy Woord altyd waar is. ‘n Brood in jou hand sal jou nie vul as jy dit nie eet nie. ‘n Begrip van God se Woord sal jou nie verander as jy dit nie toepas nie. Dit is deur geloof dat ons toelaat dat God se Woord ditself in ons lewe vervul, en as dit deur geloof is dat ons Hom behaag en dien, dan is dit baie belangrik dat ons ons geloof moet evalueer.

 

1. Hoe lyk groot geloof?

Mattheüs 15:22-28  En ‘n Kananése vrou het van daardie gebied gekom en na Hom geroep en gesê: Wees my __________, Here, Seun van Dawid! My dogter is erg van die duiwel besete. Maar Hy het haar nie ‘n woord geantwoord nie. Toe kom sy dissipels nader en vra Hom en sê: Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en ______ voor Hom neer en sê: Here, help my! Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die _________ te gooi nie. En sy sê: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar: o Vrou, ________ is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.

 NOTA: Jesus het gesê dat hierdie dame, wat nie ‘n Israeliet was nie, maar ‘n Kanaäniete, het groot geloof. Daar is net twee mense in die Bybel opgeteken wat ‘n groot geloof gehad het. Sy het geglo in die skeppende krag van God se Woord. Daar is ook drie ander eienskappe wat hierdie dame gehad het:                                                                           

(1) Sy vra iets vir iemand anders – haar dogter. Sy het ook behoeftes in haar eie lewe nie, maar sy het Jesus gevra om na die behoefte van iemand anders om te sien.                                                                                                  

(2) Sy was vasbeslote om hulp te kry van Jesus. Sy roep na Jesus. Selfs nadat die dissipels Jesus gevra om haar weg te stuur en Jesus dit duidelik gemaak het dat hy ‘n spesiale werk het om te doen vir die Israeliete, het sy steeds aangehou roep na Jesus vir hulp. Jesus het dit duidelik gemaak dat hy moes spesiale brood (Sy Woord) gee aan die kinders (Israeliete) en nie die honde (ander nasies) nie. Maar hierdie vrou was bereid om ‘n hond genoem te word, solank sy hulp deur die Woorde van Jesus kon kry.  

(3) Sy het nie waardig gevoel nie. Sy roep na Jesus om haar barmhartig te wees. Wat is barmhartigheid? Dit is om iemand beter te behandel as wat hulle verdien. Sy wou hê Jesus moes haar beter behandel as wat sy verdien en was bereid ‘n hond genoem te word solank sy hulp kon kry by Jesus.

 

2. Wie anders in die Bybel het groot geloof gehad volgens Jesus?

Mattheüs 8:5-10  En nadat Jesus in Kapérnaüm ingegaan het, kom daar ‘n hoofman oor honderd na Hom toe en _________ Hom en sê: Here, my kneg lê tuis verlam en hy ly hewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor honderd antwoord en sê: Here, ek is nie ________ dat U onder my dak inkom nie; maar spreek net ‘n woord, en my kneg sal gesond word. Want ek is ook ‘n man onder gesag, en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek: Gaan! en hy gaan; en vir ‘n ander een: Kom! en hy kom; en vir my dienskneg: Doen dit! en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n ______ geloof nie gevind nie.

NOTA: Jesus het gesê dat hierdie hoofman, wat ook nie ‘n Israeliet was nie, maar ‘n Romeinse burger, het groot geloof. Hy het geglo in die skeppende krag van God se Woord om ditself te vervul. Daar is drie ander eienskappe van hierdie hoofman:                                                                                                                                                          

(1) Hy vra iets vir iemand anders – sy dienskneg. Hy het ook behoeftes in sy eie lewe nie, maar hy het vir Jesus gevra om die behoefte van iemand anders te voorsien.                                                                                                   

(2) Hy was vasbeslote om hulp te kry van Jesus. Hy smeek Jesus om sy dienaar help. Selfs al was hy ‘n Romeinse-leier en Jesus ‘n Jood, het hy nie omgegee wat die mense rondom hom sou dink of doen nie. Hy was vasbeslote om hulp te kry van Jesus, maak nie saak wat gebeur het om hom of wat mense sou gesê het nie.                                       

(3) Hy het nie waardig gevoel nie. Hy het nie gevoel dat hy hulp verdien het van Jesus, of dat Jesus hom iets verskuldig nie. Toe Jesus die kneg genees het die hoofman dit gesien as ‘n onverdiende gawe.

 

3. Hoe lyk klein geloof?

Mattheüs 14:25-31  Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is ‘n spook! En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie. En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk ______ sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my! En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: _______________, waarom het jy ___________?

 NOTA: Jesus het gesê dat Petrus, wat ‘n Israeliet was, klein geloof beoefen het. Daar is drie eienskappe wat Petrus gehad het:  

(1) Hy vra iets vir homself. Hy het nie Jesus gevra om iemand anders te help loop op water nie.                          

(2) Dit lyk nie of hy onwaardig voel nie. Hy bevraagteken die identiteit van Jesus en sê vir Hom wat om te doen, “Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom.”                                                                                                  

 (3) In teenstelling met die Romeinse hoofman en Kanaänitiese vrou wat vasbeslote was om hulp te kry by Jesus maak nie saak wat rondom hulle gebeur nie, begin Petrus om Jesus se Woord te betwyfel toe hy fokus op self, die wind en die golwe.

 

4. Glo klein geloof dat God se Woord skeppende krag het om ditself te vervul?

Mattheüs 14:28 Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, ______ my om op die water na U te kom.

 NOTA: Ja! Klein geloof glo in die krag van God. Petrus het geglo dat as Jesus vir hom sê om te loop op die water dan sou hy in staat wees om dit te doen. Net omdat ons glo in die krag van God beteken nie dat ons groot geloof het nie!

 

5. Is klein geloof genoeg om op water te loop?

Mattheüs 14:29-30  En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en _______ op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin _______, roep hy uit en sê: Here, red my!

NOTA: Klein geloof is genoeg om soms op water te loop. Klein geloof vertrou God se Woord, maar wanneer die fokus skuif na self of probleme, dan begin klein geloof om God se Woord te betwyfel. Petrus het op die water geloop toe hy op God se Woord vertrou het, maar toe hy fokus op self, en die wind, het hy begin twyfel en God se Woord kon nie meer ditself in Petrus vervul nie. Klein geloof is nie ‘n lekker lewe nie, want dit is ‘n op en af ervaring. Baie Christene is soos Petrus: die een oomblik loop hulle op water saam met Jesus, en die volgende oomblik is hulle besig om te verdrink. ‘n Groot geloof, soos dié van die Kanaänitiese vrou, is ‘n meer konstante verhouding met Jesus, want dit vertrou altyd God se Woord en fokus nie op self of ongunstige omstandighede nie.

 

6. Wie anders het klein geloof gehad volgens Jesus?

Mattheüs 16:5-10 En toe sy dissipels na die oorkant gegaan het, het hulle __________ om brode saam te neem. Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê: Dit is omdat ons geen brode saamgeneem het nie. Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê: Wat redeneer julle onder mekaar, _______________, dat julle geen brode saamgeneem het nie? Begryp julle nog nie, en __________ julle nie die vyf brode van die vyf duisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie? Of die sewe brode van die vier duisend, en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?

NOTA: Hierdie keer was dit al die dissipels wat klein geloof gehad het. Jesus het probeer om die gesprek te verander na iets geestelik. Hy het probeer om aan hulle te preek, maar die dissipels het die gesprek terug geneem na letterlike brood. Klein geloof vind dit moeilik om na iets geestelik te luister wanneer daar ‘n fisiese behoefte is. Die dissipels het ook nie brood nie omdat hulle vergeet het om brood saam te neem. Klein geloof het nie wat dit vandag nodig het nie, nie omdat God nie voorsien het nie, maar omdat klein geloof vergeet om te neem wat God reeds voorsien het. Jesus het reeds die 5000 gevoed met 5 brode en Hy het die 4000 gevoed met sewe brode, maar die dissipels was bekommerd oor waar hulle brood sou vind. Klein geloof vergeet maklik hoe God se Woord ditself vervul het in die verlede. Sonder om getuienisse te deel oor hoe God se Woord ditself vervul het, of om dit neer te skryf, is dit maklik om God se wonderwerke te vergeet asof hulle nooit eers gebeur het nie.

 

7. Waaroor bekommer klein geloof?

Mattheüs 6:25-30  Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul _____—wat julle sal _____ en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam—wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die ______ nie? Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, _______________?   

NOTA: Klein geloof verstaan die krag van God se Woord, maar dit bekommer oor oorlewing, kos en klere, selfs nadat dit verstaan dat God sorg vir diegene wat getrou aan Hom is. Probleme en uitdagings laat klein geloof vergeet van die beloftes van God se Woord.

 

8. Hoekom het Jesus vir Sy dissipels gevra waar hulle geloof was?

Lukas 8:22-25 En op een van daardie dae het Hy en sy dissipels in ‘n skuit gegaan; en Hy het vir hulle gesê: Laat ons ____________ na die oorkant van die see. En hulle het weggevaar en terwyl hulle seil, raak Hy aan die slaap. Toe kom daar ‘n ___________ op die see af en die skuit het begin vol word, en hulle was in gevaar. En hulle het na Hom gegaan en Hom wakker gemaak en gesê: Meester, Meester, ons vergaan! Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar en daar het ‘n stilte gekom. En Hy sê vir hulle: Waar is julle __________? Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê: Wie is Hy tog, dat Hy selfs die winde en die water gebied en hulle Hom gehoorsaam is!  

NOTA: Jesus het gesê: “Laat ons oorvaar na die oorkant van die see.” Solank as wat hulle geloof beoefen in daardie Woord, sal dit ditself vervul. Maar toe hulle die stormwind op die see sien het hulle begin om te twyfel. Jesus het hulle gevra waar hulle geloof was, omdat hulle Sy Woord betwyfel het en gefokus het op die probleem. Hy bestraf toe die wind en die water, en dit bevestig aan hulle dat daar skeppende krag in Sy Woord is.

 

9. Waarvoor sal Jesus soek wanneer Hy terugkom?

Lukas 18:8 maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die ___________ op die aarde vind?

NOTA: Terwyl baie mense sukkel om te bly loop op water omdat hulle klein geloof beoefen, is daar diegene wat nog nooit op water geloop het nie omdat hulle geen geloof beoefen nie. Die Seun van die mens is op soek na mense wat elke oomblik deur geloof lewe, en kan dus elke oomblik op water loop saam Jesus.

 

10. Wat het die apostels vir Jesus gevra?

Lukas 17:5  Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer __________

 NOTA: Die dissipels moes skaam gevoel het dat hulle, as Israeliete, net klein geloof beoefen het terwyl die Romeinse hoofman en Kanaänitiese vrou groot geloof beoefen het volgens Jesus. Die dissipels het meer waarheid geniet as ander mense. Maar die dissipels het nie moed opgegee nie. Hulle het vir hulself gesien dat klein geloof is nie ‘n lekker lewe nie. Hulle wou ‘n groot geloof gehad het en dit is hoekom hulle Jesus gevra het om hul geloof te vermeerder.

 

Opsomming

Geloof is om te verstaan dat God se Woord altyd waar is, want Sy Woord het skeppende krag. God wil hê dat ons volgens hierdie waarheid moet leef.

Ons het die volgende oor klein geloof geleer:

1. Klein geloof lewe slegs partykeer volgens God se Woord. Klein geloof betwyfel soms God se Woord en fokus op self en probleme.

2. Klein geloof voel asof dit hulp verdien van Jesus. Dit dink, “Ek het hierdie gedoen vir God, so God moet daardie doen vir my.”

Ons het die volgende oor groot geloof geleer:

1. Groot geloof lewe altyd volgens elke Woord wat God se mond verlaat. Wanneer omstandighede verander, vertrou groot geloof nog steeds God se Woord.

2. Groot geloof voel nie waardig om deur God gehelp te word nie. Groot geloof sien alles wat     van God afkom as onverdiende geskenke.

 Die dissipels het baie waarheid gehad, maar min geloof. Die Romeinse hoofman en Kanaänitiese vrou het min waarheid gehad, maar groot geloof. Dit wys vir ons dat ons stand voor God hang nie af van die hoeveelheid waarheid wat ons ontvang nie, maar van die gebruik wat ons maak van die waarheid wat ons het. So diegene wat die bietjie waarheid volg wat hulle het is in ‘n beter toestand as diegene wat baie waarheid het, maar nie daagliks lewe volgens daardie waarheid nie. Diegene wat voortdurend leef volgens al die waarheid wat hulle het word “getrou” genoem en het groot geloof. Dit is ‘n goeie en lekker lewe. Diegene wie se Christelike ervaring nie konstant is nie, het min geloof. Dit is nie ‘n lekker lewe nie. God begeer dat ons groot geloof sal hê en getrou sal bly.

Jou keuse

Evalueer jou geloof vandag, en kyk of jy groot geloof het, waar jy altyd leef volgens God se Woord, of klein geloof, waar jy net soms volgens God se Woord lewe. Is dit jou begeerte, soos die dissipels, om meer geloof hê?