103 – Lewe deur Geloof

Laai PDF af

 

Ons lewe in ‘n interessante wêreld. Sommige dokters is voortdurend siek. Sommige fiksheid afrigters is onfiks en oorgewig. Sommige wiskunde-onderwysers kan nie ‘n wiskunde eksamen deurkom nie. Wat ‘n tragedie! Een van die redes vir tragedies soos hierdie is dat baie mense ‘n teoretiese kennis oor iets het, maar nie hierdie teorie prakties toepas in daaglikse lewe nie. Wanneer die dokter verstaan wat om te doen om gesond te bly, maar dit nie doen nie, dan sal hy siek word. Wanneer die fiksheid afrigter verstaan wat om te doen om fiks te bly, maar dit nie doen nie, dan sal sy onfiks bly. Wanneer die wiskunde-onderwyser verstaan hoe om die probleem op te los, maar nie die formule gebruik nie, sal Hy nie die probleem oplos nie.                                                          

In ‘n vorige les (102 – Wat is Geloof?) het ons geleer wat die Bybel leer oor geloof. Geloof is om te verstaan dat God se Woord altyd waar is want God se Woord het skeppende krag om ditself te vervul.

 

1. Is slegs om te verstaan wat geloof is genoeg om God te behaag?

Jakobus 2:19  die duiwels ______ dit ook, en hulle sidder

NOTA: Die Bybel is duidelik dat self Satan en sy volgelinge (die vyande van God) verstaan wat geloof is. Hulle verstaan ook dat God bestaan en dat Sy Woord skeppende krag het. Hulle het God al self sien skep deur Sy Woord.

 

2. Wanneer ek verstaan dat God se Woord altyd waar is, want dit het skeppende krag, wat verwag God moet ek met hierdie kennis doen?

Romeine 1:17  Maar die regverdige sal uit die geloof _______

NOTA: God verwag dat Sy mense sal lewe volgens die kennis dat Sy Woord altyd waar is want dit het skeppende krag. God wil hê dat ons geloof moet beoefen en dan sal ons lewe hê.

 

3. Hoe leer Jesus ons om te leef?

Mattheus 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen _________ nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

NOTA: Hier maak Jesus dit duidelik dat God se mense sal lewe volgens elke Woord wat God spreek. In Romeine 1:17 maak Paulus dit duidelik dat God se mense deur geloof sal lewe. Hierdie twee gedeeltes leer dieselfde beginsel. Onthou dat geloof is om te verstaan dat God se Woord altyd waar is omdat dit skeppende krag het. So word dit duidelik dat om deur geloof te lewe is om te lewe volgens elke Woord wat God spreek. Dit is belangrik om te weet dat Jesus het nie gesê dat ons sal lewe deur slegs elke Woord te verstaan wat God spreek nie. Jesus verwag dat ons sal lewe volgens elke Woord wat God spreek en dan sal Sy Woord vir ons lewe gee.

 

4. Watter tipe geloof het ons wanneer ons slegs verstaan dat God se Woord altyd waar is as gevolg van Sy skeppende krag, maar ons leef nie volgens daardie kennis nie?

Jakobus 2:17 Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself _______

 NOTA: Die Bybel noem dit ‘n dooie geloof. As dit dooie geloof is, dan wat sal lewende geloof wees? Lewende geloof sal wees wanneer ons verstaan wat geloof is en ook volgens daardie kennis lewe.

 

5. Kan ons kies of ons deur geloof wil lewe of nie?

Deuteronómium 30:19  Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. ___ dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag,

NOTA: God het vir ons die vryheid van keuse gegee. Liefde is ‘n keuse en dit kan nie afgedwing word nie. God gee vir ons Sy Woord en leer ons dat as ons daarvolgens lewe dan sal ons lewe hê. Wanneer ons kies om te lewe volgens die Woord van iemand anders, dan sal ons sterf.

 

6. Wie anders moes gekies het om geloof in God se Woord te beoefen en te leef, of om te twyfel in Sy Woord en te sterf?

Genesis 2:16-17 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik ____________

NOTA: Solank as wat Adam en Eva deur geloof geleef het, geleef het volgens elke Woord wat God spreek, sou hulle ewige lewe hê. God het hulle gewaarsku dat as hulle sou lewe volgens iemand anders se woord, dan sou hulle moes sterf. Om van die verbode boom te eet sou beteken dat hulle nie geloof in God se Woord beoefen nie.

 

7. Wat wil Jesus graag hê ons moet kies?

Markus 9:23  Jesus sê vir hom: Wat dit betref—as jy kan ____, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.

NOTA: Jesus wil hê dat ons moet lewe volgens God se Woord. Die maan het nie vryheid van keuse nie. Wanneer God vir die maan beveel om om die aarde te draai dan sal die maan God se Woord gehoorsaam en om die aarde draai, want God se Woord sal dit die krag gee om so te doen. Maar God het mense geskape met die vryheid van keuse. Dit beteken dat Hy nie Homself in ons lewe sal indwing nie. Wanneer Hy vir ons Sy Woord gee, gevul met krag, dan sal daardie krag slegs beskikbaar wees wanneer ons kies om daardie Woord in ons lewe te aanvaar. Jesus het gesê, “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Mattheus 4:4). As jou vriend brood op die tafel neersit, dan kan jy kies of jy dit gaan eet of nie. As jy kies om dit te eet, dan sal jy die voedingswaarde van die brood ontvang. As jy kies om dit nie te eet nie, dan sal jy niks van daardie brood baat nie. Dit is hoe dit is met God se Woord. God maak Sy Woord beskikbaar vir jou, maar Hy dwing jou nie om daarvolgens te lewe nie. As jy kies om Sy Woord te aanvaar in jou lewe en dus daarvolgens te lewe, dan sal jy die krag van daardie Woord ontvang. As jy kies om nie daardie Woord te aanvaar nie, dan sal jy geen krag kry nie. Dit is nie die besit van brood wat jou versadig maak nie, maar die eet daarvan. Dit is nie die besit van God se Woord wat jou krag gee nie, maar dit is om volgens elke Woord te lewe omdat jy glo dat dit krag bevat om ditself te vervul in jou lewe wat jou die krag sal gee.

 

8. Watter belangrike lesse het Abraham en Sara geleer?

Genesis 15:5-6 Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom: So sal jou nageslag wees. En hy het in die HERE _______

NOTA: Toe Abram meer as tagtig jaar oud was en geen kind gehad het nie, het God vir hom gesê dat hy ‘n seun sal hê. Abram het God se Woord aanvaar en geglo dat God se Woord sal skep wat gespreek was. Maar Sarai, sy vrou, het nie haar vertroue slegs op God se Woord gesit nie. Sy het haar eie plan gemaak om ‘n kind te kry. Sy het haar dienskneg vir Abram gegee, en die dienskneg het ‘n kind gehad. Maar God het nie hierdie as die beloofde kind gesien nie. God het Abram se naam verander na Abraham, en Sarai na Sara. God het vir Abraham en Sara geleer dat in die uitvoering van God se Woord sal niks behalwe vertroue in God se Woord die belofte volbring nie. Ons eie planne bring net moeilikheid en vertraag God se beloftes. Maar toe Abraham 99 jaar oud was, en Sara 89, het hulle slegs die skeppende Woord van God vertrou vir die belofte van ‘n kind. Alle werke, metodes en planne van hulle eie was verwyder en hulle het slegs deur geloof gelewe. God se Woord het ditself vervul en Isak, die beloofde seun, was gebore. “Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het.” (Hebreërs 11:11).

 

9. Abraham word die vader van geloof genoem. Hoekom is dit so?

Genesis 22:2 Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moría en offer hom daar as ___________ op een van die berge wat Ek jou sal aanwys

NOTA: Abraham het Isak van God ontvang deur slegs God se Woord te vertrou. Na Isaac gebore was, het God Sy Woord bevestig, “want deur Isak sal daar vir jou ‘n nageslag genoem word.” Genesis 21:12. En nou was Abraham beveel om Isak te offer as ‘n brandoffer! Maar as Isak sou sterf, wat sou gebeur van die belofte van al die nakomelinge?  Hoe kan Isak se nakomelinge soveel soos die sterre van die hemel wees as hy dood is? Hier moes Abraham die Woord van God vertrou asof teen die Woord van God.! En Abraham het dit gedoen, hoop teen hoop. Abraham het nie beveel dat God moet verduidelik hoe daar nakomelinge soos die sterre van die hemel sal wees as Isak dood is nie. Abraham het verstaan dat geloof is om te glo dat God se Woord altyd waar is omdat dit skeppende krag het, en Abraham het geleef volgens hierdie kennis. Abraham, Isak en sy diensknegte het drie dae gereis. Abraham het vir sy diensknegte gesê, “Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom” (Genesis 22:5). Wie sal gaan? “ek en die seun wil daarheen gaan.” En wie sal terugkom? “ek en die seun wil daarheen gaan… en dan na julle terugkom.” Abraham het verwag dat Isak saam hom terug sal kom so seker as wat hy saam met hom gegaan het. Hebreërs 11:17-19, “Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer, aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word—want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek; daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang.” Abraham het verwag om Isak te offer as ‘n brandoffer en dan vir Isak uit die as te sien kom om saam met hom terug te gaan. Hoekom? Want hy het geweet dat God se Woord beloof het dat sy nakomelinge, soveel as die sterre van die hemel, in Isak genoem sal word. Abraham het geweet dat God se Woord nooit kan faal nie want dit het skeppende krag om ditself te vervul. God het ‘n ander offer in Isak se plek voorsien, en Abraham en Isak het lewendig van die berg afgekom. Dit is wat dit is om geloof te beoefen, en deur geloof te lewe, en dit is waarom ons Abraham as die vader van geloof ken.

 

10. Hoe lank neem dit vir geloof om te werk?

Mattheus 8:2-3  en daar het ‘n melaatse man gekom en voor Hom neergeval en gesê: Here, as U wil,

kan U my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil; word gereinig! En

___________ is hy van sy melaatsheid gereinig.

 NOTA: Geloof werk onmiddellik. Sodra jy die Woord van God aanvaar en volgens dit lewe, dan sal daardie Woord krag gee. Wanneer God ‘n Woord spreek vir ‘n spesifieke tyd in die toekoms dan sal daardie Woord ditself onmiddellik vervul wanneer die tyd aanbreek waarvan gespreek was.

 Johannes 5:5-9  En ‘n sekere man was daar, wat agt en dertig jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl Hy geweet het dat hy al ‘n lang tyd siek was, sê Hy vir hom: Wil jy gesond word? Die sieke antwoord Hom: Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie; en onderwyl ek kom, gaan ‘n ander een voor my in. Jesus sê vir hom: Staan op, neem jou bed op en loop. En _________ het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit sabbat.

 NOTA: Weereens, geloof werk onmiddellik. Die siek man kon gesê, “Heer, as U my gesond maak, dan sal ek U Woord gehoorsaam.” Maar nee! Hy het Jesus se Woord geglo, geglo dat hy genees is, en hy het dadelik die poging gemaak. Hy het die poging gemaak om te loop, en hy het geloop. Die onmoontlike het moontlik geword, want hy het reageer op God se Woord, en God het die krag voorsien. Dit is wat dit beteken om deur geloof te lewe. Wanneer ons op God se Woord reageer omdat ons verstaan dat Sy Woord skeppend is, dan laat ons daardie Woord toe om in ons te werk en die krag word deur God voorsien om daardie Woord te vervul. Moet nie wag om iets te sien, of iets te voel nie, maar reageer op die Woord en glo dat die Woord waar is, nie omdat jy dit sien of voel nie, maar omdat God dit gespreek het.

 

11. Is daar ander mense in die Bybel wat die onmoontlike gedoen het deur te lewe volgens hulle geloof?

Mattheus 14:26-29  En toe die dissipels Hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê: Dit is ‘n spook! En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie. En Petrus antwoord Hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En Hy sê: Kom! Petrus klim toe van die skuit af en _______ op die water om na Jesus te gaan.

NOTA: Dit is onmoontlik vir mens om op water te loop, maar God se Woord het dit moontlik gemaak toe Petrus die Woord van die Here geglo en gehoorsaam het. Petrus het verstaan dat God se Woord skeppende krag het en hy het volgens daardie kennis gelewe. Hy het nie gewag vir ‘n teken of ‘n gevoel nie, maar hy was gehoorsaam om Jesus die Woord gespreek het. Toe hy sy voete op die water sit het die Woord van God vir hom die krag gegee om op water te loop om die woord te vervul wat Jesus gespreek het “Kom!”

 Johannes 2:2-9  En Jesus en sy dissipels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kortkom, sê die moeder van Jesus vir Hom: Hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar: Vrou, wat het Ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle ______. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode ses klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou. Jesus sê vir hulle: Maak die kanne vol water. En hulle het hul tot bo toe volgemaak. En Hy sê aan hulle: Skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het—en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet—roep die hoofdienaar die bruidegom

NOTA: Dit was omdat hulle Jesus se Woord gehoorsaam het dat hulle skeppende krag gesien het. As hulle nie volgens elke Woord geleef het wat y gespreek het nie, dan sou hulle nie die wonderwerk gesien het nie. Maar hulle het Hom gehoorsaam, nie omdat hulle iets gevoel of gesien het nie, maar hulle het slegs Sy Woord vertrou. Hierdie is die les wat Jesus kom leer het op aarde, dat ons die gawes wat God ons belowe het sal ontvang wanneer ons glo dat ons dit ontvang.

 

Opsomming

Geloof is om te verstaan dat God se Woord altyd waar is, want Sy Woord het skeppende krag. Maar om slegs die krag van God se Woord te verstaan gaan nie vir jou krag gee nie, net soos wat om ‘n brood vas te hou jou nie versadig sal maak nie. Wanneer ons leef volgens God se Woord, sal Sy Woord die krag voorsien om Sy Woord waar te maak en ons sal Sy skeppende krag sien.  God begeer dat ons sal kies om Sy Woord in ons lewe toe te laat en dus te leef volgens elke Woord wat uit Sy mond uitgaan. Ons het nie ‘n teken of ‘n gevoel nodig om Sy Woord te volg nie, maar ons tree op volgens Sy Woord, want ons weet dat Sy Woord altyd waar is en daarom sal Hy die krag voorsien. Vertroue in God se Woord sal lei tot die doen van daardie Woord.

Jou keuse

Is dit jou begeerte om te lewe deur geloof, om te lewe volgens elke Woord wat God spreek en so die skeppende krag van Sy Woord te ervaar?